دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مکانیک و هوا و فضا
معرفی

مشخصات فردی

نام : رضا   آقائی طوق

پست الکترونیکی : reza_tog@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : تبریز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی هوافضا در پیشرانش
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی هوافضا در پیشرانش و آیرودینامیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : صنعتی امیرکبیر

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی مکانیک هوافضا

محل خدمت : دانشکده مکانیک و هوا و فضا

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

رضا آقائی طوق

رضا آقائی طوق

محل خدمت:   دانشکده مکانیک و هوا و فضا

مرتبه علمی : استادیار

^