دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مکانیک و هوا و فضا
یادداشت
لطفا پیام خود را از طریق E-mail به آدرس این‌جانب ارسال کنید.

رضا آقائی طوق

محل خدمت:   دانشکده مکانیک و هوا و فضا

مرتبه علمی : استادیار

^