دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مکانیک و هوا و فضا

عضویت در مجامع علمی و هیات تحریریه مجلات در حال حاضر

پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


1 - بهبود عملکرد توربوماشین‌های شعاعی میکروتوربین‌های گاز با استفاده از .....,

2 - رضا آقائی طوق, طراحی آئرودینامیکی توربین‌های بادی با لحاظ .......,

3 - رضا آقائی طوق, طراحی پره‌های فراصوت برای نازل توربین‌های ............,

4 - رضا آقائی طوق, ارزیابی منحنی مشخصه توربین در تغییرات پیوسته و نقطه‌ای سرعت دورانی در آزمایشگاه .......,

5 - رضا آقائی طوق, بهبود الگوی جریان در مقطع خروجی پره‌های فراصوت نازل توربین‌های ..............,

6 - رضا آقائی طوق, تحلیل سه‌بعدی اندرکنش جریان در فضای محوری توربین‌های .........,

7 - رضا آقائی طوق, بررسی تأثیر سوختن لبه‌های فرار نازل توربین بر عملکرد موتورهای .......,

8 - رضا آقائی طوق, بررسی تأثیر نسبت شعاع لبه فرار نازل بر توزیع جریان در روتور توربین‌های ........,

9 - رضا آقائی طوق, بهینه‌سازی پذیرش جزئی توربین‌های فراصوت با استفاده از .........,

پایان نامه های در حال انجام


1 - رضا آقایی طوق و ..., پروژه‌هایی در زمینه میکروتوربین‌های گاز (در مقیاس‌های ریز برای میکروموتورها) در مقاطع مختلف آماده تعریف است.,

رضا آقائی طوق

محل خدمت:   دانشکده مکانیک و هوا و فضا

مرتبه علمی : استادیار

^