دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مکانیک و هوا و فضا
دروس

نیمسال دوم 97-96

» اصول طراحی و تحلیل سیستم کنترل حرارت ماهواره ادامه...

» مباني و اصول طراحي سيستم پيشرانش و ريز جلو برنده ها ادامه...

» اصول جلوبرنده‌ها ادامه...

» ترمودینامیک دو ادامه...

» انتقال حرارت 1 ادامه...

نیمسال اول 97-96

» اصول جلوبرنده‌ها ادامه...

» اصول جلوبرنده‌های پیش‌رفته ادامه...

» ترمودینامیک یک ادامه...

» انتقال حرارت 1 ادامه...

» آئرودینامیک دهانه‌های ورودی ادامه...

» ترمودینامیک دو ادامه...

» طراحی سیستمی ماهواره‌بر ادامه...

نیمسال دوم 96-95

» اصول جلوبرنده‌های پیش‌رفته ادامه...

» مباني و اصول طراحي سيستم پيشرانش و ريز جلو برنده ها ادامه...

» اصول جلوبرنده‌ها ادامه...

» ترمودینامیک دو ادامه...

نیمسال اول 96-95

» ترمودینامیک یک ادامه...

» آئرودینامیک دهانه‌های ورودی ادامه...

» ترمودینامیک دو ادامه...

» اصول جلوبرنده ها ادامه...

نیمسال دوم 95-94

» اصول جلوبرنده‌های پیش‌رفته ادامه...

رضا آقائی طوق

محل خدمت:   دانشکده مکانیک و هوا و فضا

مرتبه علمی : استادیار

^